Uitnodiging voor de CDA-thema-avond Jeugdzorg, WMO, Participatiewet 27-10 bij Emergis Kloetinge.

Thema-avond Jeugdzorg, Decentralisaties en Participatiewet

Geachte leden van CDA-Zeeland en de CDA-Bestuurdersvereniging Zeeland,

Nog slechts ruim twee maanden en dan zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdzorg, meer delen van de WMO en is de Participatiewet een feit.
Ook in Zeeland is de voorbereiding op deze decentralisaties in volle gang.

Graag nodigen we u uit om van betrokkenen de laatste stand van zaken te horen en er met elkaar in discussie over te gaan. Tevens krijgt u uitleg over Emergis en een rondleiding over het terrein.

Waar en wanneer bent u welkom:
Datum: Maandag 27 oktober 2014
Plaats: Emergis, Centrum voor geestelijke gezondheidszorg te Kloetinge
Adres: Oostmolenweg 101, 4481PM te Kloetinge
Tel: 0113-267000

Programma:
17.00 uur: Welkom door de voorzitter, de heer Kees van Beveren. Ontvangst met koffie en een broodje.
17.30 uur: ALV
17.40 uur: Toelichting Hans de Kunder, wethouder, over WMO en Participatiewet.
Toelichting Jo-Annes de Bat, wethouder, over Jeugdzorg
Discussie over dit onderwerp
19.00 uur: Korte presentatie over Emergis met aansluitend rondleiding
19.45 uur: Afronding

Graag vooraf aanmelden, graag vóór 20 oktober aanmelden bij de secretaris, via e-mail: adijkhuis@zeelandnet.nl, of u aanwezig kunt zijn.

Allen hartelijk welkom!
namens de CDA Bestuurdersvereniging Zeeland
Anja Dijkhuis-Dieleman, secretaris CDA BSV Zeeland

Achter de schermen…….en een advocaatje?

Het was een poosje radio stilte op onze website….excuus daarvoor!

Maar weest u gerust we hebben niet stilgezeten.  Op elke dorpsraad of stadsraad zijn we aanwezig,  er wordt veel tijd gestoken in persoonlijke contacten.

Deze website moet dus ook persoonlijker worden en echt voor iedereen.  Dus graag u input….denk aan een vraag over zorg, een lekker recept uit de oude doos, aandachtspunten voor het team, foto’s van ons eiland en andere actuele, interessante, leuke en mooie zaken welke samen wonen op dit mooie eiland de moeite waard maken.

We beginnen met een recept uit de oude doos!

Inzender :  Marieke Braber-Schot.

“Na afloop van een commissie of raadsvergadering staat onze bode klaar om voor een ieder wat in te schenken.  Hierop mijn vraag om een advocaatje…helaas! Dit was niet voorradig, ze keken ook wel ietwat verbaasd en stelden zelfs lief voor om dat ene merk dan maar aan te schaffen ( u weet wel die waar advocaat op staat maar het toch niet echt is).

En ja wel hoor zelfs de wethouder wist nog wel van vroeger dat er ook een soortgelijke drank met kaneel, maar die enkel voor vrouwen, kandeel…denk ik.                                                      En wat jammer toch dat niemand het meer maakt of maken kan of ……. Weet je nog ?

Daer adde mn dan een busse van de smeerworst vor.  Die dan eerst leeggegeten moste óore alvorens mn dr de advocaat in maekte.  Mit een handvat van een koffiekanne,  in een breipinne mit onderan een iezdere plaetje mit gaetjes dr deu geboord.  In een panne mit water en dan maar op en neer,  net zo lang tot dat t gae dikker worre…mah dan luustert t nouw oor.
Kiek uut oars ei je kloenters!!

10 eiers   –  200 cc brandewijn (maar wel van Mispelbloem) – klein scheutje citroen jenever – 300 gr. kristal suiker – zakje vanille suiker.

Zo heb ik het geleerd van mijn man z’n opa Rademaker, dit was een verjaardagscadeautje van hem inclusief : de busse met handvat en stamper van een breipinne gemaakt.  Binnen kort zal ik die busse weer ‘es opzoeken en de wethouder trakteren op een glaasje eigen gemaekte advocaat.

 

Motie voor behoud van goed onderwijs

Door Daniël Joppe

We hebben er een poosje op moeten wachten maar de komende raadsvergadering buigen we ons over de Onderwijsvisie van wethouder Stouten ( LSD). De visie laat zich het makkelijkst samenvatten met de term”samen”. Hiermee wordt bedoeld dat de raad, het college en de scholen zoveel mogelijk samen op te trekken als het op onderwijs aankomt. De wethouder verraste enigszins door zijn eigen Onderwijsvisie weinig concreet te noemen, maar we kunnen hem hier geen ongelijk in geven.

In de commissievergadering – eerder deze maand- is over het stuk uitgebreid gedebatteerd. De belangrijkste vraag die beantwoord moest worden was in hoeverre de raad min of meer dwingend richting kan geven aan het onderwijs. Voor het CDA is van groot belang dat niet de grootte van de school richtinggevend is maar de kwaliteit van het onderwijs.Schoolbesturen en ouders zijn hiervoor de aangewezen partijen om dit te bewaken.

Het CDA heeft het college gevraagd zich te roeren via de P10, een verzamelnaam voor de 10 grootste plattelandgemeenten in Nederland, waaronder Schouwen-Duiveland. Wij willen dat het kabinet wordt opgeroepen met passende maatregelen te komen om het onderwijs op het platteland te behouden dan wel te versterken. Helaas gaf Stouten geen sjoege. Via een motie probeert de fractie daarom alsnog het college zover te krijgen dat het samen met de andere P10-gemeenten een krachtig geluid laat horen in Den Haag.

Oosterland Bruinisse en Brouwershaven betalen de prijs…

adschouwverkniptDoor Ad Schouw

In de gemeenteraad van 28 maart j.l. was de Detailhandel Structuur Visie onderwerp van besluitvorming. Hoewel het om het regelen van het winkelbestand voor de gehele gemeente ging, spitste de discussie zich vooral toe om “Het gat van Nieuwerkerk”. Het college wil het mogelijk maken om in Nieuwerkerk de Aldi en de C1000 hier naar te verplaatsen.

Tegen dit voornemen is hevig geprotesteerd door de stads-/dorpsraden van Brouwershaven, Bruinisse en Oosterland. Ook de ondernemers met winkels in die kernen maken zich erg ongerust. Zij vrezen dat door de concentratie van 2 supermarkten, met nog een aantal andere winkels, op een zichtlocatie aan de hoofdroute ten koste gaat van de winkels in hun kernen. Hun angstig gevoel wordt ondersteund door het externe bureau dat namens het College van B&W de Detailhandel Structuur Visie heeft opgesteld.

Het CDA heeft met een gloedvol betoog van Bea Flach stelling genomen tegen dit onzalige voorstel.

Het gaat in tegen het eigen beleid van de gemeente als vastgelegd in “Tij voor de Toekomst”, waarin de kernen zoveel mogelijk vitaal moeten blijven en Zierikzee de centrumfunctie vervult. Het gaat ook in tegen het dringend advies van het ingehuurde externe bureau.

Uiteindelijk zal het gaan ten koste van de leefbaarheid in Oosterland, Bruinisse en Brouwershaven. Zeker in Oosterland en Brouwershaven komt het voortbestaan van de enige locale supermarkt daar in gevaar. Dat zal voor de inwoners een groot verlies zijn, als men geen eigen supermarkt meer heeft.

Het ondermijnt de ook keuze van College en Raad om, Zierikzee met vele winkels en voorzieningen als centrumkern en Bruinisse als winkelgebied met een regionale functie, aan te wijzen.

Het betoog van het CDA c.q. Bea Flach was helder en gebaseerd op harde feiten. Zelfs de VVD complimenteerde haar hiervoor. Verder dan complimenten kwam het niet. Een meerderheid in de raad stemde voor het collegevoorstel en liet daarmee Oosterland, Bruinisse en Brouwershaven in de kou staan.

Twee bestaande winkels in Nieuwerkerk kunnen verplaatst worden tegen de vastgestelde visie van “Tij van de Toekomst” in.

Je vraagt je af waarom het college en een raadsmeerderheid zich zo fanatiek inspannen om 2 winkels in Nieuwerkerk te verplaatsen en daarvoor een groot risico te nemen dat de leefbaarheid van andere kernen zeer zal verminderen.

Hopelijk wordt dit “foutje” bij de noodzakelijke bestemmingsplanprocedure nog hersteld.

Fractie wil toezichthouders

Het CDA vindt dat vandalisme, overlast van jongeren en kleine overtredingen meer moeten worden aangepakt. De fractie dient donderdag tijdens de algemene beschouwingen een voorstel in om een proef te beginnen met zogeheten BOA’s ,ambtelijke toezichthouders.  Zij moeten in wijken en dorpen controleren en -indien nodig- handhavend optreden.  Het CDA en de medeondertekenaars van het voorstel ChristenUnie en Alert! vragen om twee toezichthouders gedurende twee jaar.

Het is de bedoeling dat zij buiten kantooruren en eventueel in de weekeinden zichtbaar aanwezig zijn in de kernen door er met de fiets op inspectie te gaan. Ze treden op bij kleine milieu- en verkeersovertredingen en jeugd- en drugsoverlast. Daarbij spreken ze ook mensen aan op hun gedrag. Volgens fractievoorzitter Daniël Joppe van het CDA bestaan er onder de inwoners gevoelens van onveiligheid maar ontbreekt het de politie aan mankracht om overal voor uit te rukken.  De BOA’s zouden daarom een uitkomst zijn.

De proef kost een kleine 170 000 euro en wordt na twee jaar geëvalueerd. De VVD heeft inmiddels te kennen gegeven het voorstel te steunen waardoor er een raadsmeerderheid voor is.

De bijdrage van onze fractievoorzitter tijdens de algemene beschouwingen is te vinden onder de link. Alleen de uitgesproken tekst geldt.  Bijdrage

CDA steunt Dol-Fijn

Door Daniël Joppe, fractievoorzitter

Het zwembad Dol-Fijn behoudt zijn subsidie tot 2019. Door de steun van het CDA ontstond tijdens de laatste raadsvergadering een meerderheid voor een voorstel om het zwembad in Nieuwerkerk voorlopig open te houden. Het college wilde de subsidie voor het bad – dat gerund wordt door vrijwilligers – over twee jaar intrekken.

Wethouder Verseput (VVD) zegt het geld nodig te hebben voor het nieuwe sportcentrum dat vanaf volgend voorjaar verrijst langs de Lange Blokweg in Zierikzee. Hij ontraadde daarom het voorstel van onder meer de ChristenUnie.

Vijf jaar geleden is afgesproken dat Dol-Fijn  tot 2014 45000 euro subsidie per jaar zou krijgen. Daarna zou het doek vallen. Nu tellen afspraken voor het CDA zwaar maar in dit geval maken we toch een uitzondering. Onze partij hecht erg aan leefbaarheid op de dorpen en initiatieven van vrijwilligers. Bovendien bedraagt het bedrag van de besparing uiteindelijk veel minder dan genoemde 45000 euro per jaar. Dat komt omdat bij sluiting van het zwembad, Duivelandse schoolkinderen naar Zierikzee moeten worden vervoerd om daar te kunnen schoolzwemmen. Tel daarbij op dat het subsidiebedrag voor Dol-Fijn in het voorstel van de ChristenUnie ook nog wordt afgebouwd en vandaar dat we er goed mee kunnen leven.

De VVD maakte tijdens de raad politiek wel hele rare bokkensprongen. De fractie steunde Verseput maar kwam met een merkwaardig tussenvoorstel. Kennelijk om te redden wat er te redden viel. Toen bleek dat het CDA voor het voorstel van de ChristenUnie was en even later ook nog collegepartij LSD -geheel onverwacht- dat voorbeeld volgde, trokken de liberalen hun voorstel spoorslags in. Ze steunden alsnog de voor Dol-Fijn meest gunstige variant! Een erg doorzichtige poging om het gezicht te redden op Duiveland. Maar u hoort het CDA niet klagen over het gezwalk van de VVD. Nieuwerkerk trouwens ook niet.

First lady van CDA even op Schouwen

Mona Keijzer en Daniël Joppe

Mona Keijzer heeft maandagochtend 20 augustus een bliksembezoek gebracht aan Zierikzee. Ze werd onder meer verwelkomd door fractievoorzitter Daniël Joppe. De nummer 2 van de lijst voor de Kamerverkiezingen nam een kijkje bij internetbedrijf O’Moda. Het afdelingsbestuur had de digitale schoenenwinkel aangedragen voor een werkbezoek, omdat O’Moda zeer innovatief is. Het CDA hamert daar lokaal en landelijk op als het om economisch beleid gaat.

Keijzer was in gezelschap van diverse CDA prominenten die met een campagnebus de hele dag door Zeeland reden. ‘s Middags voegde zich lijsttrekker Sybrand Buma bij de groep, die verlaat was wegens een Kamerdebat.

Nieuwe fractievoorzitter

Danïel Joppe wordt het nieuwe gezicht van het CDA in de gemeenteraad. Bea Flach draagt het fractievoorzitterschap per ingang van 1 juli over aan Daniël. Ze blijft in de raad.

Voor ingewijden komt de wisseling van de wacht niet als een verrassing. De man van Bea, huisarts Jan Flach, heeft vorig jaar de stethoscoop en thermometer aan de wilgen gehangen waardoor de twee nu meer tijd hebben om leuke dingen te doen. Bovendien is Bea bezig met haar derde termijn en binnen het CDA is het gebruikelijk dat een raadslid daarna afzwaait.

Het bestuur verwacht veel van Daniël. Hij heeft de afgelopen twee jaar laten zien gevoel te hebben voor het politieke handwerk en ligt goed bij de rest van de raad. Bovendien is Daniël  een dertiger en het bestuur hoopt dat hij een jonger kiezerspubliek zal kunnen aanspreken. Nu Bea een stapje terugdoet krijgt Daniël de ruimte om zich verder te ontwikkelen.

Daniël  is getrouwd, woont in Zierikzee en drijft een reformwinkel in de Poststraat.