Vooruitkijken op het nieuwe jaar

Beste CDA’ers,

Allereerst wens ik jullie namens alle mensen van Team CDA alle goeds, veel liefde, geluk maar bovenal een goede gezondheid toe voor het jaar dat voor ons ligt.

Voordat we vooruit kijken naar wat in het politieke jaar voor ons ligt wil ik kort terugkijken op het afgelopen jaar.

In januari 2015 was het dan zo ver, veel zorg taken werden vanuit het Rijk overgedragen naar de gemeenten terug kijkend kan gezegd worden dat dit op Schouwen Duiveland in z’n algemeenheid goed verlopen is. Iedere maand is, op initiatief van Marleen van Kooten raadslid voor het CDA, de gemeenteraad door het college bij gesproken op dit onderwerp veel dingen gingen goed maar ook zaken die niet goed gingen kwamen aan de orde. De opgave voor dit jaar is te zien of de zorg die nodig is ook daadwerkelijk op een goede manier wordt uitgevoerd.

In het eerste kwartaal is ook woningbouw capaciteit voor Schouwen Duiveland aan de orde geweest voor het CDA is belangrijk dat er in iedere kern gebouwd kan worden gebouwd naar behoefte. Voor bijv. Bruinisse heeft Jan Bij de Vaate namens het CDA zich hard gemaakt om de locatie aan de Dorpsweg beschikbaar te maken als woongebied zodat daar ook woningen gebouwd kunnen worden.

In het tweede kwartaal is Brouwerseiland opnieuw aan de orde geweest in de gemeenteraad, een ontwikkeling die veel inwoners, zowel voor- als tegenstanders, bezig houdt. Het beeldkwaliteitsplan is door de gemeente vastgesteld. Belangrijker nog is dat op initiatief van het CDA is besloten dat de ontwikkelaar, surfers, recreatie en gemeente met elkaar om de tafel gaan om er zo voor te zorgen dat met name de belangen van de surfers zo goed mogelijk behartigd worden.

Maatwerk in Brandweerzorg was en is nog steeds een heikel punt. Wanneer de plannen doorgaan betekent dit dat Dreischor niet meer te bereiken is binnen de door de Veiligheids Regio zelf vastgestelde norm. NB deze is al 2 minuten hoger dan in andere regio’s. Voor het CDA is dit niet te verteren. Probleem is wel dat de gemeenteraad hier nagenoeg niets meer over te zeggen heeft. Bij wet is geregeld dat alle bevoegdheden bij de Veiligheidsregio zelf liggen.

Ook voor het aangezicht van Zierikzee is er door de gemeenteraad een mooi besluit genomen. De gemeenteraad heeft besloten een verklaring van geen bedenking af te geven voor de omgevingsvergunning van Modragon. Achter de schermen is er veel en intensief contact geweest met de direct omwonenden zodat ook hun belangen goed worden meegenomen en geborgd in de te verstrekken omgevingsvergunning.

Mocht je eens mee willen praten en meedenken met de fractie iedere dinsdagochtend komen we bij elkaar in het gemeentehuis je bent van harte welkom!

Het komende jaar is er opnieuw veel werk te verrichten de fractie van het CDA maakt zich er hard voor dat inwoners op tijd en goed betrokken worden bij beslissingen die hen aan gaan. Of dit nu gaat om omgevingsplannen, de veranderingen in de zorg, opvang van statushouders, aanpassingen van bestemmingplannen etc. Wij zijn er voor u!

Namens alle mensen van Team CDA

Daniel Joppe

Brief van Sybrand Buma

Beste CDA vrienden,

Over een paar dagen is het kerstmis. Het is een feest dat we het liefst samen vieren met gezin, familie en vrienden. Een paar dagen waarin we de onzekere wereld om ons heen even willen inruilen voor de geborgenheid van de naaste familie.

Kerst is ook het feest van vrede. Vrede op aarde, het leek in 2015 wel heel ver weg. We zagen bommen vallen op onschuldige mensen in Syrië, we zagen eindeloze vluchtelingenstromen op weg naar Europa, en we zagen de vreselijke terroristische aanslagen in Parijs.

Te midden van die ongenadige wereld biedt kerst hoop op een betere wereld. En door alle verdriet en ellende heen laat ook de wereld soms ineens tekenen van hoop zien. De strijdende partijen in Syrië doen in New York een eerste voorzichtige poging om tot vrede te komen. In Parijs kwam de wereld deze maand tot de eerste serieuze stappen op weg naar een duurzamer gebruik van onze aarde.

Dichtbij zien we mooie initiatieven om iets van het licht van kerst uit te stralen. Veel Nederlanders leven mee met de inmiddels traditionele actie Serious Request. Dit jaar gaat de opbrengst heel toepasselijk naar kinderen en jongeren in oorlogssituaties. Ons eigen CDJA houdt ook dit jaar weer inzamelingsacties voor de voedselbanken: zorg voor mensen heel dicht bij die het moeilijk hebben.

Dit jaar zullen veel ontheemden uit oorlogsgebieden kerst ver van huis in Nederland doorbrengen. Het was een grote opgave om onderdak te vinden voor de vele duizenden vluchtelingen, maar CDA’ers in het hele land stonden vooraan om dit in goede banen te leiden.

Het vluchtelingenvraagstuk hield onze samenleving in 2015 zeer bezig. De komst van vele vluchtelingen naar Nederland stelde onze gemeenten voor grote uitdagingen. Het Rijk maakt het gemeenten daarbij niet altijd gemakkelijk. De druk om grote opvangcentra in te richten botst maar al te vaak met de wens om opvang op de schaal van de gemeenschap te bieden. In samenwerking met lokaal, provinciaal en landelijk actieve CDA’ers hebben wij onze asielpolitiek vorm gegeven. Uitgaande van onze morele verplichting om ons te bekommeren om ontheemden, en oog hebbend voor de realiteit dat onze opvangcapaciteit niet onbegrensd is.

Het CDA heeft de ambitie om in deze verwarrende en soms zelfs dreigende wereld houvast te bieden. Ons houvast ontlenen we aan onze christendemocratische wortels, die teren op een eeuwenoude joods-christelijke traditie. Een krachtige samenleving die is gebouwd op wederzijds respect en oog voor elkaar. Kortom, een samenleving waarin wij voor iedereen een taak zien. Waar de overheid initiatieven niet in de weg staat, maar juist laat opbloeien door ruimte te geven. Maar ook een samenleving waarin wij van alle burgers wel de verantwoordelijkheid vragen om hun steentje aan die samenleving bij te dragen.

Zo begon onze politieke traditie in het midden van de 19e eeuw. En de wijze lessen van de voorlieden van toen gelden nog steeds. In de individualistische wereld van vandaag misschien zelfs wel meer dan ooit. Onze antwoorden voor de uitdagingen van vandaag dragen we zelfbewust en vol vertrouwen uit. Ik proef een optimisme in onze partij dat we lang niet meer hebben gezien. Ook van niet CDA’ers hoor ik steeds vaker dat ze onze partij weer zien staan. Het is de verdienste van al die vrijwilligers, volksvertegenwoordigers, bestuurders en gewone leden die onze partij weer kleur geven.

2016 wordt een belangrijk jaar in onze partijdemocratie. Het is het jaar van de opmaat naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. We gaan samen een aansprekende kandidatenlijst opstellen en een vernieuwend en wervelend partijprogramma.

Kerst is de tijd om de politiek even de politiek te laten. In de intimiteit van familie, gezin en vrienden mogen we even tot rust komen. Daarna ligt er een nieuw, uitdagend jaar op ons te wachten.

Ik wens u gezegende kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar.

Sybrand Buma

Motie Woningbouwplancapaciteit

Er is door de CDA in de gemeenteraad van dec.2014 een motie ingediend en recentelijk in werking gesteld inzake de z.g. verborgen woningbouwplancapaciteit, wat inhoudt dat er een groot aantal bestemmingen zijn waar een woning gebouwd kan worden maar waarvan de omgevingsvergunning nog niet is aangevraagd. Deze bestemmingen waren onbeperkt van duur en hield dus in dat deze altijd boven de woningbouwmarkt hingen.

Door deze onbeperkt duur terug te brengen naar 1 jaar dacht men dit op een radicale manier op te lossen. Ingrijpend voor de eigenaar van zo’n titel maar ook voor de woningmarkt, als dit allemaal binnen een jaar zou moeten gebeuren. De CDA, met instemming van alle andere partijen, heeft het voortouw genomen om hiervoor een termijn van 10 jaar te kiezen en dit is dus gelukt, wat rust geeft op de woningmarkt en zeer zeker ook voor de eigenaren.

Dichten van ‘het gat van Nieuwerkerk’

Na jaren van wachten en plannen maken wordt binnenkort door de gemeenteraad besloten om ‘het gat van Nieuwerkerk’ te dichten. Op de locatie langs de N59 wordt ruimte gemaakt voor 2 supermarkten een tankstation en nog eens 600m2 detailhandel. Voor Nieuwerkerk een prachtig plan. Voor de omliggende kernen zoals Oosterland en Bruinisse niet.

Doordat er 2 supermarkten naast elkaar komen gaat er een aanzuigende werking komen die oa ten koste zal gaan van de supermarkt in Oosterland. Verschillende rapporten die de afgelopen jaren in opdracht van de gemeente zijn opgesteld waarschuwen hier voor. Sterker hierin valt te lezen dat er voor het clusteren van de 2 supermarkten economisch geen ruimte is. Daarbij is deze ontwikkeling ook nog eens in strijd met Tij voor de Toekomst, de strategische visie van de gemeente.

Het CDA staat voor leefbare kernen waar zolang mogelijk mensen zelfstandig blijven wonen een goede supermarkt voorziening speelt hierin een cruciale rol. Voor Nieuwerkerk wordt hiermee een gat gevuld maar wordt hier niet in andere kernen een gat geslagen?

Word CDA Lid

Het CDA is een brede volkspartij van gewone mensen die ieder op hun eigen manier een bijdrage leveren aan onze samenleving. Met ruim 50.000 leden is het CDA ook de grootste politieke partij van Nederland. Die leden staan centraal in de ledenwerfcampagne #ikdoemee!

Twaalf leden uit heel Nederland vertellen hun eigen verhaal waarom ze lid zijn van het CDA. Met elkaar zijn zij het gezicht van het CDA.

Als CDA-lid kun je meehelpen. Zo zorgen we met elkaar dat het CDA-geluid ook in de komende jaren wordt gehoord in de lokale, provinciale en Haagse politiek.


Wil jij weten hoe jij kan helpen bij deze ledenwerfcampagne? Klik dan hier om te lezen hoe je dit kan doen.

Wil je meer weten over het doel en de opzet van deze ledenwerfcampagne? Klik dan hier voor meer informatie over deze campagne.

Heb je vragen en/of suggesties met betrekking tot deze ledenwerfcampagne? Klik dan hier om contact met ons op te nemen.

Vragen Art. 41 CDA. Vluchtelingen en Statushouders

De verschrikkelijke beelden van de afgelopen maanden staan nog steeds op ons netvlies: mensen slaan op de vlucht en gezinnen raken verscheurd. Het is een zaak van medemenselijkheid om deze vluchtelingen te helpen. Het CDA vindt dat Nederland, en daarmee ook Schouwen Duiveland, haar verantwoordelijkheid moet nemen. Dat vraagt soms om complexe oplossingen, maar in veel gevallen simpelweg om een warm welkom en een luisterend oor. Het is belangrijk te beseffen dat de vluchtelingencrisis niet van vandaag op morgen voorbij is. Willen we werken aan een goede, lange termijn visie, dan moeten we gezamenlijk werken aan oplossingen. Daarbij moeten ook de zorgen van onze inwoners heel serieus genomen worden. De inwoners van Schouwen Duiveland zijn voor het CDA de ogen en oren van de gemeente.

Om meer ruimte te maken in AZC’s voor de langdurige opvang van vluchtelingen moet er werk gemaakt worden van de huisvesting van statushouders. Ook onze gemeente heeft hiervoor woningen ter beschikking. Vluchtelingenwerk en div. vrijwilligersorganisaties leveren hier vaak al kleine wondertjes als het gaat om het inrichten van woningen en het wegwijs maken van mensen in onze samenleving. Het is goed om van onze waardering voor al die inzet blijk te geven.

De fractie van het CDA heeft de volgende vragen:
– In geval dat er een beroep wordt gedaan op de gemeente Schouwen-Duiveland om vluchtelingen voor 72 uur op te vangen op welke wijze worden de naaste inwoners / bedrijven dan geïnformeerd?
– Voldoen de afspraken die gemeente heeft gemaakt met organisaties zoals Vluchtelingenwerk aan de veranderde omstandigheden?
– Is, in de afspraken die de gemeente gemaakt heeft met Vluchtelingen werk, voldoende rekening gehouden met het fors toegenomen aantal statushouders dat op Schouwen-Duiveland gehuisvest en begeleid moet worden?
– Hoe biedt de gemeente kansen aan inwoners en organisaties om zich op een constructieve manier in te zetten voor de mensen die tijdelijk in de noodopvang verblijven?

Namens de fractie van het CDA

Daniel Joppe

Bericht van Europarlementariër Annie Schreijer

“Gisteren was ik op bezoek op het schitterende Schouwen-Duiveland. Met CDA Schouwen-Duiveland, onder leiding van fractievoorzitter Daniël Joppe, bezocht ik met gemeenteraadsleden en Statenleden onder andere de haven in Bruinisse, een centrum van de vaderlandse mosselkwekerij. Daar bespraken we de vraagstukken van economie en ecologie rondom Natura 2000, oplossingen en uitdagingen. Praktijk gerichte input en direct contact zijn zowel voor de sector als voor elke Europarlementariër van groot belang: we zullen elkaar nog vaker spreken en zien! Daarna werd genoten van een overheerlijke oester- en mosselmaaltijd bereid in duurzaam en ambachtelijk restaurant Bru 17 met mosselen en oesters van het familiebedrijf Schot.

Vervolgens begaven we ons naar de zonnecellen bij familie Van der Bijl om daarna bij het agrarische akkerbouwbedrijf van de familie Hanse gastvrij ontvangen te worden door agrariër Piet Jan Hanse en CDA-commissielid Marieke Braber-Schot. Marieke had, zoals op camping Zonnedorp, voor een overheerlijke lunch gezorgd. Met vertegenwoordigers van Agrarisch Schouwen-Duiveland ZLTO, glastuinbouw en het CDA werd vervolgens gesproken over de aanpak van de crisis in de landbouw, de destabilisering van de afzetmarkt door de sancties van en tegen Rusland en ons actieplan in het Europees Parlement.

Daarnaast bespraken we de ontwikkeling van het platteland en hoe ik en mijn collega Lambert ons op deze punten inzetten voor de regio. Open gesprek, direct en verhelderend voor alle deelnemers. Bijzondere woorden van dank aan Daniël Joppe voor de voortreffelijke inhoudelijke en culinaire organisatie!”

Foto’s: Marleen van Kooten en Sander Smit.

Laatste lijsttrekkers debat

Het vierde en laatste debat tussen de lijsttrekkers in de serie van WereldRegio en Radio Schouwen-Duiveland wordt dinsdag 11 maart gehouden in de burgerzaal in het Zierikzeese gemeentehuis.
Daar nemen de partijen nog een keer ‘de wapens’ op. Anders dan bij de andere debatten krijgen alle partijen de kans op één onderwerp op de agenda te zetten, waarna gezocht gaat worden naar steun bij de andere partijen. Het debat wordt tussen 19.00-21.00 uur rechtstreeks uitgezonden door de lokale radio en is ook te beluisteren op de website van WereldRegio.

IMG_0404‘s Middags is er een verkiezingsmarkt in de hal van het gemeentehuis. Beide evenementen zijn vrij toegankelijk voor alle belangstellenden.

Werkbezoek Mona Keijzer (Victoriakliniek)

IMG_1791Mona Keijzer bracht samen met TEAM CDA-SD een kort bezoek aan de Victoria Kliniek te Zierikzee. Hierbij waren ook aanwezig de oprichtsters van het BuurtZorg Pension  en directeur van het Mitt Hem wat opent in mei 2014.

Na een eenvoudige maar heerlijke lunch verzorgd door medewerkers van Arduin, was er ruimte voor een open gesprek en presentaties van de verschillende betrokkenen. Omtrent de op handen zijn nieuwe richtlijnen in de WMO en alle daarbij behorende zaken. Lees verder Werkbezoek Mona Keijzer (Victoriakliniek)

Verslag van de ledenvergadering

 Door voorzitter André Flikweert

Op 4 september 2013 werd op De Zonnehoeve van de familie Van der Bijl te Zonnemaire de tweede ledenvergadering van het CDA Schouwen-Duiveland in 2013 gehouden. De vergadering werd vooraf gegaan door een rondleiding over het prachtige recreatiebedrijf van de familie Van der Bijl. 23 leden zijn aanwezig.

Nadat is stilgestaan bij het overlijden op 3 juli jl. van onze oud-penningmeester Kees Boot te Scharendijke, worden drie nieuwe bestuursleden gekozen: mevrouw O.M. (Otteline) van Verschuer te Zonnemaire, mevrouw A. (Letty) Simons-Zwerus te Renesse en de heer C.F. (Kees) Boogerd te Burgh-Haamstede. Zij nemen de plaats in van de heren A. (Anton) Deurloo te Zierikzee, P. (Peter) Huijsman te Burgh-Haamstede en L.N.J. (Lon) de Jong te Burgh-Haamstede, van wie in november afscheid genomen zal worden.

In deze vergadering wordt het grootste deel van het verkiezingsprogramma vastgesteld. Het concept-programma is opgesteld door een commissie, bestaande uit de bestuursleden Peter Huijsman en Lon de Jong, raadslid Ad Schouw en Statenlid Frans Babijn. Verschillende voorstellen tot wijziging worden door de ledenvergadering overgenomen.

Tot slot licht de voorzitter toe dat door het bestuur hard gewerkt wordt aan het opstellen van de concept-kandidatenlijst. Van de drie CDA-raadsleden willen Bea Flach-de Geus en Ad Schouw na respectievelijk twaalf en acht jaar afscheid nemen. Fractievoorzitter Daniël Joppe is op 9 april 2013 reeds tot lijsttrekker gekozen. Door het bestuur is een fractieprofiel opgesteld dat voorziet in een evenwichtige verdeling van kandidaten over het eiland, evenwichtige spreiding van beleidsterreinen en een goede man-vrouw-verhouding. Gelet op het aantal beschikbare kandidaten onder de huidige leden is het bestuur actief op zoek naar nieuwe leden met een echt CDA-profiel. De kandidatenlijst zal op 16 november 2013 (dit is 23 november geworden) door de ledenvergadering worden vastgesteld.