Categoriearchief: Nieuwsbrief

CDAV Zeeland: Vanuit verscheidenheid naar verbondenheid

Naast het raadswerk binnen onze gemeente houd ik me bezig met de politieke betrokkenheid van vrouwen. Directe aanleiding is dat er in de provincie Zeeland een afdeling van het CDA Vrouwen nog ontbreekt. Naar mijn inziens is dit een gemiste kans om Zeeuwse vrouwen kennis te laten maken met de wijze waarop zij politieke invloed kunnen uitoefenen.
Met collega raadsleden uit Zeeland hebben wij vorig jaar enkele CDAV bijeenkomsten in Brabant bezocht om ons te oriënteren of het oprichten van CDAV in onze regio een optie is. In oktober 2015 hebben Carla Hoogerland gemeenteraadslid uit Reimerswaal; Suzanne van Avermaete gemeenteraadslid uit Goes; Krijnie Hoek gemeenteraadslid uit Middelburg en ikzelf besloten om een voorlopig bestuur te vormen.
Hoe werkt het CDAV? Landelijk wordt jaarlijks een thema vastgesteld waarmee afdelingen aan de slag gaan. Dit jaar staat het thema “Balans tussen werk, zorg en invloed” centraal. Een breed thema dat inhoudelijk veel diverse reacties en discussies heeft opgeleverd tijdens de provinciale bijeenkomsten.

Het voorlopig bestuur wil in de introductiebijeenkomst draagkracht vinden voor een CDAV in Zeeland. Het gaat hierbij om de vraag vanuit welke organisatievorm het vrouwelijke CDA, uitgaande van hun eigen kracht, een bijdrage leveren. Het CDAV Zeeland zou een bijdrage kunnen leveren aan:

  • Politieke bewustwording bij vrouwen
  • Leveren van inbreng bij beleidsvorming
  • Integratie en participatie van vrouwen
  • Verscheidenheid en verbondenheid, door uit te gaan van de kracht van vrouwen
  • Netwerk van vrouwen uitbreiden en invloed vergroten.

In april 2016 staat de introductiebijeenkomst CDAV Zeeland gepland. Alle CDA-vrouwen zijn welkom en zullen een persoonlijke uitnodiging ontvangen. U wordt van harte uitgenodigd een introducé mee te nemen, die mogelijk ook politiek belangstelling heeft.

Betrokkenheid en de kunst van het verbinden

Het belang van het zorgvuldig opbouwen van een goede relatie tussen overheid en burger.

‘Raadsleden zijn trots op hun werk’ kopt het vakblad Vereniging voor Nederlandse Gemeente (18-12-2015). Ook ik ben trots om een bijdrage te mogen leveren aan de toekomst van de gemeente Schouwen-Duiveland. Binnen onze fractie houd ik me bezig met het sociaal domein met zorg, onderwijs, de participatiewet en burgerparticipatie. Ik hoop met deze nieuwsbrief mijn enthousiasme over te dragen aan de achterban. Door jullie te informeren hopen we te voorkomen dat jullie somber zijn over de mogelijkheid om beleid binnen onze gemeente te beïnvloeden.

Wat ik als raadslid vooral leuk vind is het contact met onze inwoners, ambtenaren en organisaties. Naast de raads-, commissie en fractievergaderingen ben ik veel onderweg om te luisteren naar verhalen over zorg, onderwijs en de leefomgeving van mensen. De verhalen geven mij als raadslid extra, waardevolle en onmisbare informatie bij vergaderstukken. Het is mij duidelijk geworden dat al op vele plekken binnen onze gemeente enthousiaste en betrokken inwoners bezig zijn om hun verantwoordelijkheid op te pakken. Nu is het vooral zaak om een ieders kennis en kunde met elkaar te verbinden, wat nodig is om onze gemeente toekomstbestendig te maken.

In de Kadernota Maatschappelijke Voorzieningen 2040 “Overstag”, stippelt de gemeente op hoofdlijnen uit hoe we naar 2040 tot een realistisch voorzieningenniveau kunnen komen. De aanleiding van “Overstag” is dat de wereld snel verandert door allerlei technologische veranderingen. Burgers zijn mondiger geworden en vragen meer invloed op de eigen woon- en leefomgeving. Het maakt dat de verhouding tussen gemeente en inwoners drastisch zal veranderen. Ook de stijgende druk op de financiële middelen speelt een rol. Gemeenten moeten het doen met hetzelfde geld of zelfs met minder. Om een passend voorzieningenniveau te realiseren op Schouwen-Duiveland zullen inwoners volgens de gemeente steeds meer hun eigen bijdrage moeten leveren. Maar wat is een passend voorzieningenniveau? Hebben wij een duidelijk beeld van wat voor gemeente we willen zijn in 2040? Buigen we mee met de krimpprognoses of zien we de kansen die het platteland biedt?

Maatschappelijke voorzieningen gaan over zaken die ons allen direct raken. Het lijkt dan ook niet meer dan logisch om eerst naar onze inwoners te luisteren wat zij hierover te zeggen hebben. De gemeente heeft gekozen voor een benadering van bovenaf door de “Tij van de toekomst”, het onderzoeksrapport van Scoop, als basis voor het beleidsproces te nemen. Naar mijn inziens is dit een gemiste kans om direct tot draagvlak bij inwoners te komen. Het betreft de directe leefomgeving van onze inwoners en daarom is het van belang om de inwoners direct te betrekken bij het bouwen aan nieuw beleid.

Om na deze toch wat valse start alsnog draagvlak voor veranderingen aangaande de maatschappelijke voorzieningen te krijgen, zal de gemeente zorgvuldig moeten bouwen aan een goede relatie met haar inwoners. Zo willen inwoners weten wanneer en in welke mate zij invloed hebben op de veranderingen in hun directe leefomgeving. De gemeente is verantwoordelijk voor het managen van de verwachtingen met de inwoners, door een duidelijke leidraad voor burgerbetrokkenheid te gegeven. Inwoners gaan zich pas verantwoordelijk voelen voor hun directe leefomgeving wanneer hun inbreng gehoord en gewaardeerd wordt.

Tot slot. Graag wil ik u vragen om de onderstaande uitspraken met waar of onwaar te beoordelen. In de nieuwsbrief van 29 april krijgt u een terugkoppeling van de uitkomsten.

  • De gemeente Schouwen- Duiveland heeft een duidelijke leidraad voor burgerparticipatie.
  • De gemeente Schouwen-Duiveland bouwt zorgvuldig aan de relatie met hun burgers.

Betrokken burgerschap gaat er niet om dat iedereen altijd wat te zeggen moet hebben, maar dat iedereen die wat te zeggen heeft dat ook mag doen (Rijssen & Steeneveld, 2016)

Rest mij nog u van harte uit te nodigen voor de commissievergadering Samenleving en Bestuur op 4 februari 2016. In deze vergadering wordt het debat gevoerd over de Kadernota Maatschappelijke Voorzieningen 2040.

Tot dan.