Betrokkenheid en de kunst van het verbinden

Het belang van het zorgvuldig opbouwen van een goede relatie tussen overheid en burger.

‘Raadsleden zijn trots op hun werk’ kopt het vakblad Vereniging voor Nederlandse Gemeente (18-12-2015). Ook ik ben trots om een bijdrage te mogen leveren aan de toekomst van de gemeente Schouwen-Duiveland. Binnen onze fractie houd ik me bezig met het sociaal domein met zorg, onderwijs, de participatiewet en burgerparticipatie. Ik hoop met deze nieuwsbrief mijn enthousiasme over te dragen aan de achterban. Door jullie te informeren hopen we te voorkomen dat jullie somber zijn over de mogelijkheid om beleid binnen onze gemeente te beïnvloeden.

Wat ik als raadslid vooral leuk vind is het contact met onze inwoners, ambtenaren en organisaties. Naast de raads-, commissie en fractievergaderingen ben ik veel onderweg om te luisteren naar verhalen over zorg, onderwijs en de leefomgeving van mensen. De verhalen geven mij als raadslid extra, waardevolle en onmisbare informatie bij vergaderstukken. Het is mij duidelijk geworden dat al op vele plekken binnen onze gemeente enthousiaste en betrokken inwoners bezig zijn om hun verantwoordelijkheid op te pakken. Nu is het vooral zaak om een ieders kennis en kunde met elkaar te verbinden, wat nodig is om onze gemeente toekomstbestendig te maken.

In de Kadernota Maatschappelijke Voorzieningen 2040 “Overstag”, stippelt de gemeente op hoofdlijnen uit hoe we naar 2040 tot een realistisch voorzieningenniveau kunnen komen. De aanleiding van “Overstag” is dat de wereld snel verandert door allerlei technologische veranderingen. Burgers zijn mondiger geworden en vragen meer invloed op de eigen woon- en leefomgeving. Het maakt dat de verhouding tussen gemeente en inwoners drastisch zal veranderen. Ook de stijgende druk op de financiële middelen speelt een rol. Gemeenten moeten het doen met hetzelfde geld of zelfs met minder. Om een passend voorzieningenniveau te realiseren op Schouwen-Duiveland zullen inwoners volgens de gemeente steeds meer hun eigen bijdrage moeten leveren. Maar wat is een passend voorzieningenniveau? Hebben wij een duidelijk beeld van wat voor gemeente we willen zijn in 2040? Buigen we mee met de krimpprognoses of zien we de kansen die het platteland biedt?

Maatschappelijke voorzieningen gaan over zaken die ons allen direct raken. Het lijkt dan ook niet meer dan logisch om eerst naar onze inwoners te luisteren wat zij hierover te zeggen hebben. De gemeente heeft gekozen voor een benadering van bovenaf door de “Tij van de toekomst”, het onderzoeksrapport van Scoop, als basis voor het beleidsproces te nemen. Naar mijn inziens is dit een gemiste kans om direct tot draagvlak bij inwoners te komen. Het betreft de directe leefomgeving van onze inwoners en daarom is het van belang om de inwoners direct te betrekken bij het bouwen aan nieuw beleid.

Om na deze toch wat valse start alsnog draagvlak voor veranderingen aangaande de maatschappelijke voorzieningen te krijgen, zal de gemeente zorgvuldig moeten bouwen aan een goede relatie met haar inwoners. Zo willen inwoners weten wanneer en in welke mate zij invloed hebben op de veranderingen in hun directe leefomgeving. De gemeente is verantwoordelijk voor het managen van de verwachtingen met de inwoners, door een duidelijke leidraad voor burgerbetrokkenheid te gegeven. Inwoners gaan zich pas verantwoordelijk voelen voor hun directe leefomgeving wanneer hun inbreng gehoord en gewaardeerd wordt.

Tot slot. Graag wil ik u vragen om de onderstaande uitspraken met waar of onwaar te beoordelen. In de nieuwsbrief van 29 april krijgt u een terugkoppeling van de uitkomsten.

  • De gemeente Schouwen- Duiveland heeft een duidelijke leidraad voor burgerparticipatie.
  • De gemeente Schouwen-Duiveland bouwt zorgvuldig aan de relatie met hun burgers.

Betrokken burgerschap gaat er niet om dat iedereen altijd wat te zeggen moet hebben, maar dat iedereen die wat te zeggen heeft dat ook mag doen (Rijssen & Steeneveld, 2016)

Rest mij nog u van harte uit te nodigen voor de commissievergadering Samenleving en Bestuur op 4 februari 2016. In deze vergadering wordt het debat gevoerd over de Kadernota Maatschappelijke Voorzieningen 2040.

Tot dan.