Alle berichten van Team CDA

TEAM CDA

Wethouder: Daniël Joppe

Portefeuilles: Recreatie, toerisme en watersport, economische zaken, volkshuisvesting, maatschappelijke voorzieningen incl. onderwijshuisvesting, sport waaronder gemeentelijk zwembad en sporthallen, personen en organisatie, financiën en belastingen.

Email: daniel.joppe@schouwenduiveland.nl

Telefoon: 0111-452 188

Fractievoorzitter: Marleen van Kooten

Portefeuilles: Stads- en dorpsraden, landbouw, visserij en havens, kunst cultuur en monumenten, maatschappelijke voorzieningen (incl. onderwijshuisvesting), sociaal domein (participatiewet, WMO en jeugdzorg), onderwijs, energietransitie, welzijn en volksgezondheid.

Email: marleen.van.kooten@schouwen-duiveland.nl

Fractielid: Henri Vogel

Portefeuilles: Openbare werken, volkshuisvesting, personeel en organisatie, financiën en belastingen (backup: Arian Bakker), bestuurlijke samenwerking, milieu (incl. reiniging en afvalwater), openbare orde en veiligheid (waaronder politie), bijzondere wetten (waaronder evenementen en horecavergunningen),bestuurlijke coördinatie, juridische zaken waaronder deregulering.

Email: henri.vogel@schouwen-duiveland.nl

Fractielid: Rutger Punt

Portefeuilles: Ruimtelijke ordening, recreatie, toerisme en watersport, economische zaken, sport waaronder gemeentelijk zwembad en sporthallen, arbeidsmarkt, verkeer, vervoer en parkeren, communicatie en voorlichting, interne zaken, optimalisering van de dienstverlening (incl. digitale dienstverlening).

Email: rutger.punt@schouwen-duiveland.nl

Burgercommissielid: Paola Alkemade

Portefeuilles: Kunst, cultuur en monumenten, recreatie, toerisme en watersport, maatschappelijke voorzieningen (incl. onderwijshuisvesting), sport waaronder gemeentelijk zwembad en sporthallen, sociaal domein (participatiewet, WMO en jeugdzorg), onderwijs, welzijn en volksgezondheid, communicatie en voorlichting.

Email: paola.alkemade@schouwen-duiveland.nl

Burgercommissielid: Marieke Braber-Schot

Portefeuilles: Stads- en dorpsraden, ruimtelijke ordening, openbare werken,recreatie, toerisme en watersport, economische zaken, bestuurlijke samenwerking, verkeer, vervoer en parkeren, optimalisering van de dienstverlening (incl. digitale dienstverlening), openbare orde en veiligheid waaronder politie, bijzondere wetten waaronder evenementen en horecavergunningen.

Email: marieke.braber@schouwen-duiveland.nl

Burgercommissielid: Jaap Jan op ‘t Hof

Portefeuilles: stads- en dorpsraden, ruimtelijke ordening, landbouw, visserij en havens, volkshuisvesting, arbeidsmarkt, energietransitie, milieu (incl. reiniging en afvalwater).

Email: mts.opt.hof@agroweb.nl

Fractieondersteuner: Arian Bakker

 

Kloosterwelle

Een impressie van de dag in Kloosterwelle met fractie, bestuur en steunfractie. Even in alle stilte elkaar ontmoeten. Samen gesproken over wie je bent en wat je drijft. Samen gesproken over dillemma’s en uitdagingen in de dagelijkse politieke werkelijkheid. Samen gezongen, samen stil geweest, samen gewandeld. In de ontmoeting met de ander kom je jezelf tegen. In verbinding met de ander ontstaat de ontmoeting.

https://kloosterwelle.nl

De Bruenaars zien zo dat het ons daadwerkelijk interesseert

Oerdegelijke zwarte Gazelle fietsen, met een ‘Bru-kratje’ achterop, daarop verplaatsten tien raadsleden en twee wethouders zich vorige week door Bruinisse, op uitnodiging van de Dorpsraad. Doel was alle knelpunten die in de afgelopen weken aangegeven zijn door de Bruenaren te bezoeken.

BRUINISSE – Halverwege de tocht, op het Kerkplein, een ludieke actie, met een tent als ‘tijdelijk gezondheidscentrum’, om aandacht te vragen voor het feit dat huisarts Reinier van der Valk per 1 januari weg moet uit de praktijk aan de Dorpsweg. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk een medisch centrum naast de voormalige Rabobank verrijst, met fysiotherapie, logopediste, wijkzorg en consultatiebureau, maar de planning daarvoor heeft vertraging opgelopen. Dat knelpunt werd alvast opgelost; Van der Valk kan als tijdelijke oplossing de praktijk in Bruinisse vanaf oktober voortzetten in de voormalige Rabobank. Medio volgend jaar is dan het nog te realiseren gezondheidscentrum, naast de vroegere Rabobank, naar alle waarschijnlijkheid klaar. Uiteindelijk zal het bankgebouw dan gesloopt worden, om plaats te maken voor de bibliotheek.
De uitnodiging voor het ‘werkbezoek’ vond plaats na afloop van de raadsvergadering op 31 maart, op uitnodiging van een tiental Bruenaren op de publieke tribune. “Het is heel goed om hier ook daadwerkelijk te fietsen”, stelt gemeenteraadslid Marleen van Kooten (CDA) vast. “Zo zien de inwoners dat het ons daadwerkelijk interesseert en weten mensen zich gehoord.” De actie van de dorpsraad om alle klachten te bundelen kwam tot stand nadat Marja Maaskant van de dorpsraad vond dat er wel erg veel klachten langskwamen op de Facebookpagina ‘Bruenaars onder elkaar.’ “Dat mopperen moet je serieus nemen”, legt Marleen van Kooten uit. “Achter elke klacht zit een verborgen wens namelijk.” Een aantal van de klachten en wensen is al in kaart gebracht, maar niet alle wensen zijn zomaar te realiseren. “Geld steken in het oplappen van de bestrating is niet zinvol als we op bouwplannen wachten”, verklaart beleidsmedewerker Jan Dalebouw van de gemeente. “Maar als we het kunnen oplossen, dan doen we dat.”

Bron: http://www.onseilandschouwen.nl/

Gemeentebestuur gaat fietsen door Bruinisse

BRUINISSE – B en W maken binnenkort een fietstocht door Bruinisse om met eigen ogen te aanschouwen hoe het staat met de verpaupering van het mosseldorp.

Dat is donderdagavond in de gemeenteraad afgesproken ten overstaan van een tiental Bruënaren op de publieke tribune. De uitvoering van het ‘Masterplan Bruinisse’ gaat niet voortvarend. De inwoners van Bruinisse komen 5 april met een lijst van tekortkomingen aan hun dorp. Daarna plannen B en W hun fietstochtje. Wethouder Ad Verseput antwoordde dat op vragen van het CDA. Hij nodigde de raad uit om mee te gaan.

Bron: PZC.nl

Annie Schreijer komt weer naar Bruinisse

Europarlementslid Annie Schreijer-Pierik komt vrijdag 18 maart weer naar Bruinisse. Eerder dit jaar was ze er op uitnodiging van het CDA, nu spreekt ze tijdens de jaarvergadering van Algemeen Vissersbelang Bruinisse. Schreijer is gespecialiseerd is de visserij en behartigt de belangen van de sector in Brussel.

CDAV Zeeland: Vanuit verscheidenheid naar verbondenheid

Naast het raadswerk binnen onze gemeente houd ik me bezig met de politieke betrokkenheid van vrouwen. Directe aanleiding is dat er in de provincie Zeeland een afdeling van het CDA Vrouwen nog ontbreekt. Naar mijn inziens is dit een gemiste kans om Zeeuwse vrouwen kennis te laten maken met de wijze waarop zij politieke invloed kunnen uitoefenen.
Met collega raadsleden uit Zeeland hebben wij vorig jaar enkele CDAV bijeenkomsten in Brabant bezocht om ons te oriënteren of het oprichten van CDAV in onze regio een optie is. In oktober 2015 hebben Carla Hoogerland gemeenteraadslid uit Reimerswaal; Suzanne van Avermaete gemeenteraadslid uit Goes; Krijnie Hoek gemeenteraadslid uit Middelburg en ikzelf besloten om een voorlopig bestuur te vormen.
Hoe werkt het CDAV? Landelijk wordt jaarlijks een thema vastgesteld waarmee afdelingen aan de slag gaan. Dit jaar staat het thema “Balans tussen werk, zorg en invloed” centraal. Een breed thema dat inhoudelijk veel diverse reacties en discussies heeft opgeleverd tijdens de provinciale bijeenkomsten.

Het voorlopig bestuur wil in de introductiebijeenkomst draagkracht vinden voor een CDAV in Zeeland. Het gaat hierbij om de vraag vanuit welke organisatievorm het vrouwelijke CDA, uitgaande van hun eigen kracht, een bijdrage leveren. Het CDAV Zeeland zou een bijdrage kunnen leveren aan:

  • Politieke bewustwording bij vrouwen
  • Leveren van inbreng bij beleidsvorming
  • Integratie en participatie van vrouwen
  • Verscheidenheid en verbondenheid, door uit te gaan van de kracht van vrouwen
  • Netwerk van vrouwen uitbreiden en invloed vergroten.

In april 2016 staat de introductiebijeenkomst CDAV Zeeland gepland. Alle CDA-vrouwen zijn welkom en zullen een persoonlijke uitnodiging ontvangen. U wordt van harte uitgenodigd een introducé mee te nemen, die mogelijk ook politiek belangstelling heeft.

Betrokkenheid en de kunst van het verbinden

Het belang van het zorgvuldig opbouwen van een goede relatie tussen overheid en burger.

‘Raadsleden zijn trots op hun werk’ kopt het vakblad Vereniging voor Nederlandse Gemeente (18-12-2015). Ook ik ben trots om een bijdrage te mogen leveren aan de toekomst van de gemeente Schouwen-Duiveland. Binnen onze fractie houd ik me bezig met het sociaal domein met zorg, onderwijs, de participatiewet en burgerparticipatie. Ik hoop met deze nieuwsbrief mijn enthousiasme over te dragen aan de achterban. Door jullie te informeren hopen we te voorkomen dat jullie somber zijn over de mogelijkheid om beleid binnen onze gemeente te beïnvloeden.

Wat ik als raadslid vooral leuk vind is het contact met onze inwoners, ambtenaren en organisaties. Naast de raads-, commissie en fractievergaderingen ben ik veel onderweg om te luisteren naar verhalen over zorg, onderwijs en de leefomgeving van mensen. De verhalen geven mij als raadslid extra, waardevolle en onmisbare informatie bij vergaderstukken. Het is mij duidelijk geworden dat al op vele plekken binnen onze gemeente enthousiaste en betrokken inwoners bezig zijn om hun verantwoordelijkheid op te pakken. Nu is het vooral zaak om een ieders kennis en kunde met elkaar te verbinden, wat nodig is om onze gemeente toekomstbestendig te maken.

In de Kadernota Maatschappelijke Voorzieningen 2040 “Overstag”, stippelt de gemeente op hoofdlijnen uit hoe we naar 2040 tot een realistisch voorzieningenniveau kunnen komen. De aanleiding van “Overstag” is dat de wereld snel verandert door allerlei technologische veranderingen. Burgers zijn mondiger geworden en vragen meer invloed op de eigen woon- en leefomgeving. Het maakt dat de verhouding tussen gemeente en inwoners drastisch zal veranderen. Ook de stijgende druk op de financiële middelen speelt een rol. Gemeenten moeten het doen met hetzelfde geld of zelfs met minder. Om een passend voorzieningenniveau te realiseren op Schouwen-Duiveland zullen inwoners volgens de gemeente steeds meer hun eigen bijdrage moeten leveren. Maar wat is een passend voorzieningenniveau? Hebben wij een duidelijk beeld van wat voor gemeente we willen zijn in 2040? Buigen we mee met de krimpprognoses of zien we de kansen die het platteland biedt?

Maatschappelijke voorzieningen gaan over zaken die ons allen direct raken. Het lijkt dan ook niet meer dan logisch om eerst naar onze inwoners te luisteren wat zij hierover te zeggen hebben. De gemeente heeft gekozen voor een benadering van bovenaf door de “Tij van de toekomst”, het onderzoeksrapport van Scoop, als basis voor het beleidsproces te nemen. Naar mijn inziens is dit een gemiste kans om direct tot draagvlak bij inwoners te komen. Het betreft de directe leefomgeving van onze inwoners en daarom is het van belang om de inwoners direct te betrekken bij het bouwen aan nieuw beleid.

Om na deze toch wat valse start alsnog draagvlak voor veranderingen aangaande de maatschappelijke voorzieningen te krijgen, zal de gemeente zorgvuldig moeten bouwen aan een goede relatie met haar inwoners. Zo willen inwoners weten wanneer en in welke mate zij invloed hebben op de veranderingen in hun directe leefomgeving. De gemeente is verantwoordelijk voor het managen van de verwachtingen met de inwoners, door een duidelijke leidraad voor burgerbetrokkenheid te gegeven. Inwoners gaan zich pas verantwoordelijk voelen voor hun directe leefomgeving wanneer hun inbreng gehoord en gewaardeerd wordt.

Tot slot. Graag wil ik u vragen om de onderstaande uitspraken met waar of onwaar te beoordelen. In de nieuwsbrief van 29 april krijgt u een terugkoppeling van de uitkomsten.

  • De gemeente Schouwen- Duiveland heeft een duidelijke leidraad voor burgerparticipatie.
  • De gemeente Schouwen-Duiveland bouwt zorgvuldig aan de relatie met hun burgers.

Betrokken burgerschap gaat er niet om dat iedereen altijd wat te zeggen moet hebben, maar dat iedereen die wat te zeggen heeft dat ook mag doen (Rijssen & Steeneveld, 2016)

Rest mij nog u van harte uit te nodigen voor de commissievergadering Samenleving en Bestuur op 4 februari 2016. In deze vergadering wordt het debat gevoerd over de Kadernota Maatschappelijke Voorzieningen 2040.

Tot dan.

CDA-raadslid tergt VVD-wethouder in discussie over kade Zierikzee

“Het is toch een overschrijding van een ton. Als we elk werkbudget met 15 procent overschrijden, zijn we snel door onze reserves heen.” Met deze woorden kreeg CDA-raadslid Jan Bij de Vaate VVD-wethouder Ad Verseput maandagavond op de kast. B en W laten de instabiel geworden kade aan de Vissersdijk in Zierikzee herstellen.

Dat kost 640.000 euro. Ze laten voor 75.000 euro ook maar gelijk een voorhangwand plaatsen, net zo als bij Rollandthof een stukje verderop. Tenslotte laten ze nog metselwerk doen. Dat kost nu een ton, maar zou 165.000 euro gekost hebben als de aannemer er apart voor moet komen. Het budget voor het kaderherstel is 750.000 euro. Alles bij elkaar genomen een flinke over budgetoverschrijding dus, concludeerde Bij de Vaate.

Besparing

Nee, antwoordde Verseput. “We hebben juist 65.000 euro bespaard. Reparatie en de wand vallen binnen het budget. Het metselwerk is apart aanbesteed. Dat is een klus die we later hadden moeten doen, maar door nu werk met werk te maken, kan het goedkoper.”

Overschrijding

Ook nadat Verseput zijn uitleg nog eens had herhaald, wilde de CDA’er van geen wijken weten: “Ik blijf het zien als overschrijding. Gaan we dit nog vaker meemaken?” “Zou kunnen. Dat weet ik niet,” bromde een geïrriteerde VVD-wethouder.

Bron: PZC.nl

image-4588899

CDA-grondlegger Piet Steenkamp overleden

CDA-prominent Piet Steenkamp is vrijdag overleden. Dat heeft zijn partij dinsdag laten weten. Hij is negentig jaar geworden. De partij noemt Steenkamp de ,,drijvende kracht achter het fusieproces van de ARP, CHU en KVP”. Deze fusie leidde tot het CDA.
,,Hij kan met recht de grondlegger en geestelijk vader van het CDA worden genoemd. Met zijn idealisme, vasthoudendheid en samenbindende persoonlijkheid heeft hij onvermoeibaar gewerkt aan het ontstaan van het CDA in 1980”, aldus een woordvoerder.

Steenkamp is dinsdag in besloten kring begraven.

Reacties
Partijvoorzitter Ruth Peetoom zegt over Steenkamp: ,,Voor Piet Steenkamp waren liefde voor de inhoud en het samenbrengen van mensen leidend. Zijn inzet voor de publieke zaak en het CDA was onvermoeibaar. Steenkamp was een CDA’er al voor het CDA bestond. Hij was tot in zijn vezels betrokken bij de partij en bleef dat tot het einde. We zullen hem zeer missen.”

Fractieleider Sybrand Buma zegt dat Steenkamp ,,van onschatbare waarde” is geweest voor het CDA. ,,Zijn inzet was beslissend voor het ontstaan van het CDA uit ARP, CHU en KVP. Hij is daarmee van enorme betekenis geweest voor de gehele Nederlandse politiek. Zijn warme betrokkenheid tot op late leeftijd heeft een enorme indruk op mij gemaakt.”

Al in de jaren zestig streefde Piet Steenkamp met de zogenoemde ‘Club van 18’ een samenwerkingsverband na van ARP, CHU en KVP. Na de afronding van de fusie in 1980 werd Steenkamp erevoorzitter van het CDA.

Bron: PZC.nl

image-5619515